Quay Về Cổ Đại: Tay Trái Kiều Thê Tay Phải Giang Sơn

Chương 929


Anh ta sợ nhất là Mạnh Thiên Hải không đồng ý, ngay cả cơ hội rửa sạch nỗi nhục cũng không có.

Đợi đến khí Trần Phượng Chí rời đi, Mạnh Thiên Hải tiếp. tục sắp xếp.

“Tiểu đoàn 1 phụ trách cánh phái, tiểu đoàn 2 phụ trách cánh phải, Lão Tần, Lão Lâm, hai người cùng tiểu đoàn 3 tiểu đoàn 4 phụ trách áp trận, nếu tiểu đoàn Thiết Hổ thất bại, hai ngươi phải nhanh chóng chạy đến, lần này cho dù thế nào, cũng phải phá được vòng vây!”

“Vâng!”

Mấy giáo úy còn lại cũng ôm quyền rời đi.

Trong doanh trại Thổ Phiên dưới chân núi, Sanchi vẫn phái người theo dõi chặt núi Mao Nhi.

Đội quân của Mạnh Thiên Hải đã bắt đầu tập hợp đội ngũ, động tĩnh quá lớn, thật sự không thể giấu được.

Sanchi cũng hội họp tướng lĩnh ngay lập tức.

“Các huynh đệ, Mạnh Thiên Hải đã bắt đầu tập trung lực lượng, nhất định đã phát hiện Mima đã đưa một nửa binh mã rời đi, muốn phá vòng vây!”

Sanchi vỗ bàn nói: “Các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, cho dù đánh đến người cuối cùng, cũng phải bảo vệ cho được. dãy núi Mỏ Vịt!"

“Nếu không phải đám hèn nhát này cứ trốn mãi trong núi, ta đã sớm dẫn theo các huynh đệ Kỳ 4 giết chết hẳn rồi!"

'Thống lĩnh Kỳ 4 hô lên: “Bây giờ hắn tự mình chui ra ngoài, không còn gì tốt bằng!”

“Đúng, giết chết bọn hèn nhát này, chúng ta không cần ở lại đây canh núi nữa!”

Thống lĩnh Kỳ 5 cũng tiếp lời: “Nghe nói đám người Dulan đã theo tướng quân Đan Châu đến thành Tây Xuyên, cướp bóc vàng bạc, chiến mã nhiều không sao chở hết, đội trưởng mỗi ngày đều có đến ba bốn cô nương, ai nấy cũng đều là gái còn trinh, da thịt mềm mại!”

“Giết chết bọn hèn nhát này!”

Các tướng lĩnh khác vừa nghe, ai nấy đều rất muốn đánh bại Mạnh Thiên Hải, sau đó đến Tây Xuyên phát tài.

Mạnh Thiên Hải cũng biết không thể giấu được Sanchi, nên không muốn đánh lén, mà tụ họp ở gần dãy núi Mỏ Vịt một cách quan minh chính đại.

Dẫn đầu chính là tiểu đoàn Thiết Hổ.

“Các huynh đệ, vấp ngã ở đâu, chúng ta đứng lên ở đó! dãy núi Mỏ Vịt là thứ chúng ta để mất, chúng ta phải đoạt lại nó!”

Trần Phượng Chí đứng trên tảng đá hô to: “Tiểu đoàn Thiết Hổ là doanh trại uy lực của cha ta và các thúc bá, đã theo Lão Khánh công xả mạng chiến đấu có được, nếu lần này có kẻ chết tiệt nào dám lùi về sau một bước, ông đây sẽ giết chết cả nhà hắn!”

“Thề không lùi bước! Quyết chiến! Quyết chiến! Quyết chiến!”

Phó tướng giơ cao cánh tay rống lên! “Thề không lùi! Quyết chiến! Quyết chiến! Quyết chiến!”

Tướng sĩ của tiểu đoàn Thiết Hổ cũng đồng loạt giơ đao lên.

Từ một người kiêu hãnh trở thành kẻ bị người người phỉ nhổ, gần đây họ đã phải chịu đựng bứt rứt quá mức.

Không ít các tướng sĩ ôm trong lòng lửa hận. Nhưng cũng có người tỏ vẻ sợ hãi.